NORMEN EN WAARDEN AGE-GGK,  Rotterdam

Binnen onze vereniging gelden normen en waarden. Deze regels gelden voor zowel leden als hun ouders/verzorgers. Onderstaand treft u het reglement aan.


1      ALGEMEEN


1.1   Uiteraard is ieder lid van de vereniging verplicht zich te houden aan de regels  

die de KNVB heeft vastgelegd.

1.2   Uiteraard is ieder lid van de vereniging verplicht zich te houden aan de

huishoudelijke  reglementen die in onze verenigingsstatuten zijn vastgelegd.

1.3    Onze vereniging is afhankelijk van de binnenkomende gelden. Zorg dus altijd

dat je contributie en je gebruikte consumpties in de kantine op tijd worden betaald.  Bij niet of niet tijdig betalen zal tot schorsing worden overgegaan tot het moment   dat de betaling door de vereniging daadwerkelijk is ontvangen.

1.4   Als lid vertegenwoordig je onze vereniging, gedraag je dus altijd fatsoenlijk en

benader anderen met respect, oftewel op een wijze zoals je zelf ook benaderd zou willen worden.

1.5   Respecteer de beslissingen van het bestuur, je leider of andere

leidinggevenden binnen de vereniging. Ben je het met een bepaalde beslissing niet eens, geef dit dan aan bij de betreffende persoon en maak het bespreekbaar.

1.6    Kom gemaakte afspraken na of laat tijdig weten als je de afspraak niet na kan

komen.

1.7    Een schone kantine en een schoon terrein is in ons aller belang en staat ook wel zo netjes. Ruim de rommel die je maakt dus gewoon achter je op en spreek anderen er op aan als zij dit niet  doen.

1.8   AGE-GGK is een Nederlandse vereniging. Op onze vereniging dient dus door een ieder

       Nederlands   te worden gesproken.

1.9   Als lid kan je worden gevraagd je extra in te zetten voor de vereniging, realiseer

je dat een klein aantal vrijwilligers in de weer is om het beoefenen van jouw sport mogelijk

te   maken.  Laat ze dus niet in

de kou staan, als ook om jouw medewerking wordt gevraagd.

1.10  Fietsen dienen in de fietsrekken te worden geplaatst en op slot te staan.

Scooters dienen in de nabijheid van de fietsrekken te worden gestald en   uiteraard ook

 deugdelijk afgesloten te zijn.  Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. Bij diefstal is de

vereniging dus niet aansprakelijk.


2.     BIJ WEDSTRIJDEN/TRAININGEN

2.1  De leider/aanvoerder ontvangt de tegenstander en scheidsrechter en zorgt dat de sleutel van

       de  kleedkamer aan de tegenstander/scheidsrechter ter beschikking wordt gesteld.      

2.2   De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het gedrag van spelers van zijn

       elftal.  Bij problemen kan de leider/aanvoerder hier één van de bestuursleden

       voor inschakelen.

2.3  Binnen de gebouwen van de vereniging is het verboden te roken.

2.4   Materiaal (ballen, doeltjes, hesjes, pionnen e.d) is kostbaar. Hier dient dus zorgvuldig mee  

       worden   omgegaan. Het is een ieders verantwoordelijkheid dat het materiaal na een

        training/wedstrijd wordt gecontroleerd en opgeborgen. De trainer/leider/aanvoerder dient er

       op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.  

2.5   De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het schoon en afgesloten achterlaten van de

       door het eigen elftal en door de tegenstander gebruikte kleedkamer.

2.6   De leider/aanvoerder draagt er zorg voor dat de kleedkamer tijdens de wedstrijden

       deugdelijk is  afgesloten.

2.7   Bij uitwedstrijden wordt de gebruikte kleedkamer netjes en schoon weer achtergelaten en de

       sleutel afgegeven bij het desbetreffende bestuur.

2.8   Bij jeugdteams is de leider verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende vervoer naar

         en van uitwedstrijden. Uiteraard dienen hiervoor de ouders van de spelers te worden

        aangesproken.   Ook hier geldt dat bij problemen een bestuurslid kan worden geraadpleegd.

         Mocht voor het vervoer geen passende (blijvende) oplossing kunnen worden gevonden, dan

        zal  het desbetreffende elftal uit de competitie worden gehaald.

2.9    De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de spelerspassen, het

        invullen van het wedstrijdformulier en de administratieve afwikkeling hiervan.

         Bij uitwedstrijden zorgt deze tevens dat de spelerspassen en een kopie van het

        wedstrijdformulier  weer op de vereniging worden afgegeven.

2.10  De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het  wedstrijdtenue.  Dat wil  zeggen dat hij

        zorgt  dat na de wedstrijd het complete tenue in de tenuetas aanwezig is en er voor zorgt

        dat deze in het washok wordt geplaatst.   

2.11  Verweerschriften dienen direct na de wedstrijd/terugkomst op de vereniging

  (dus op de wedstrijddag) met de betrokken  speler(s) te worden  opgesteld.

         Dit om onnodige boete’s te voorkomen.

2.12  Als de betreffende speler(s) geen medewerking verleend aan het direct op

         de  wedstrijddag   invullen van het verweerschrift wordt de door de KNVB    

        opgelegde boete op de bewuste speler(s) verhaald.

2.13  Wordt er gebruik gemaakt van een speler van een ander elftal, zorg dan dat dit

          gebeurt in  overleg met de besbetreffende leider/aanvoerder.

2.14  Wees op tijd aanwezig bij wedstrijden en trainingen.

2.15  Laat het tijdig weten als je niet kunt komen, zodat voor vervanging kan worden         

        gezorgd.                                                                     

2.16  Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze af in   

de kantine of bij je  leider.

2.17  Het is voor een ieder verplicht na wedstrijden en trainingen te douchen.

 Leiders van jeugdteams  dienen er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk

gebeurt en kunnen eventueel passende maatregelen treffen.                                                                          

2.18  Respecteer je teamgenoten, tegenstander en de scheidsrechter.

2.19  Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, ook als deze in jouw ogen   

onjuist zijn.

2.20  Accepteer de beslissingen van je leider/aanvoerder tijdens wedstrijden.

        Als je vindt dat deze onjuist zijn bespreek dit dan later onder “vier”ogen.  

2.21  Het is verboden om niet-leden mee te nemen naar de kleedkamers.


In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.


COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN AGE-GGKNormen en Waarden

rotterdamse voetbalvereniging   AGE-GGK

Vereniging- en contact
sluiten